Replica Rolex

 

 

MILJØHÅNDBOK

 

KJELSBERG TRANSPORT AS

 

Utarbeidet av

Godkjent av

Dok. Nummer

Dato

Versjon

Ledergruppen

Daglig leder

01

13.01.2020

       1.0 

1.    Innledning
1.1  Miljøledelse i Kjelsberg Transport
AS
1.2  Bedriftsopplysninger
1.3  Forankring i ledelsen
1.4  Miljøstyring
1.5  Sertifisering ISO 14001
 
2.   
Politikk
og mål
2.1  Miljøpolitikk
2.2  Miljømålsettinger/kompetanseheving
2.3  Lovverket
 
3.   
Miljøaspekt
3.1  Miljøaspekter
3.2  Miljøkartlegging
3.3  Samsvarsvurdering
 
4.   
Handlingsplaner
og gjennomføring
4.1  Risikoanalyse
4.2  Beredskapsplan
4.3  Avviksbehandling
4.4  Handlingsplan
4.5  Dokumentasjon
4.6  Kontinuerlig forbedring.
 
5.   
Oppfølging
/ revisjon
5.1  Oppfølging
5.2  Revisjon
5.3  Kommunikasjon
5.4  Dokumenter i styringssystemet
 
1.  
Innledning
 
1.1  Miljøledelse i Kjelsberg Transport AS
 
Kjelsberg
Transport AS har en miljøpolitikk som krever et miljøledelsessystem som jobber
etter en syklus fra kartlegging, utarbeiding, miljøpolitikk og operative mål,
utforming av handlingsplan for hvordan målene nås, gjennomføring og til slutt
rapportering av resultatene.
 
For å lykkes med
dette arbeidet kreves en ledelsesengasjert forankring og en organisasjon som
tar miljøarbeidet på alvor. Kjelsberg Transport AS vil ta miljøansvar i drift
av virksomheten. Gjennom innkjøp, avfallshandtering, transport og energiforbruk
m.m. påvirker Kjelsberg Transport AS miljøet som forbruker og leverandør.
 
Denne
Miljøhåndboken vil beskrive hvordan vi i Kjelsberg Transport AS vil ta
miljøhensyn. Hvordan vi organiserer arbeidet og hvordan vi skal kontinuerlig
forbedre oss i dette arbeidet.
 
1.2  Bedriftsopplysninger
 
Kjelsberg
Transport AS ble grunnlagt i 1975  med
hovedkontor på Melhus. 
 
Våre spesialområder
er alle tjenester som er relatert til vann og rør/avløpssystemer. Innenfor
dette er vi en stor aktør med spesiale innenfor rensing og rørfornying av disse
systemene.
 
Vi har flere
typer spylebiler der vi bruker ’’vann som verktøy’’ . Bilene er laget med tanke
på å åpne/rengjøre avløpsledninger i dimensjonene fra Ø20 mm og opptil Ø1200
mm. 
 
Vi er også en
etablert aktør innenfor områdene farlig avfall samt tankrengjøring i alle
former. Vi har opparbeidet en solid kunnskap og erfaringsbase innen fagområdene
gjennom drift i flere år.
 
Vi disponerer en
ny og moderne maskinpark med alt nødvendig utstyr for en effektiv produksjon.

Sandfangtømming

 • Tømming av sandsluk langs veger og parkeringsplasser 
 • Tømming av overvannskummer 
 • Tømming av renner og sluk på verksteder 
 • Tømming av vaskerenner 
 • Vanntømming ved oversvømmelser 
 • Tømming av pumpekommer
Vi utfører oppdrag på byggefelt, skoler,
kjøpesenter, borettslag, vegvesenet, kommuner og industri.
Septiktømming

Vi bruker her
slamsugebiler med tankvolum fra 8-12 m3.

 • Septiktanker (alle størrelser og fasonger) 
 • Renseanlegg 
 • Fettavskillere 
 • Pumpekommer

TV-rørsinspeksjon

Her har vi
 kamera som kan brukes i både mindre og større rørtyper. Kamerabiler er
som regel satt opp både
med stakekameraer
for små rørdimensjoner, og kameratraktorer for store dimensjoner og lange
strekk.  Lang
kamerakabel gir
stor rekkevidde.

Gatefeiing

Vi kan ta på oss
alle former for koste- og feieoppdrag, uansett areal og overflate. Våre
feiebiler er både effektive og fleksible. Vi har markedets beste utstyr
til og fjerne både sand, stein, løv, svevestøv, industristøv. mm effektivt og
rimelig

Rengjøring av :

 • Veger 
 • Områder 
 • Borettslag 
 • Kjøpesenter 
 • Industri 
 • Tunneler 
 • Parkerings garager 
 • Store/små innendørshaller 
 • Anleggsplasser
Vi har feiebiler med både høyre, venstre
sug, baksug, Rotorclean og med høytrykkspyling  på alle koster. Vi kan både feie og spyle
veger/områder samtidig.

ADR tømming

Vi har tillatelse
til innsamling og frakt av farlig avfall fra din bedrift. Regelverket om
fjerning av farlig gods (ADR)
setter en rekke
krav til både deg som produsent og til oss som transportør. Vi har god erfaring
og god
dokumentasjon på
at våre løsninger både er effektive og forskriftsmessige.
Eksempler på tjenester med håndtering av
farlig gods:
 • Tømming av oljeutskillere.
 • Henting av spillolje og slopp.
 • Tømming av vaskerenner/slamrenner.
 • Oppsuging og transport av forurensede masser.
 • Tømming og rensing - sertifisering av oljefyrigstanker.
Bygg og anlegg
 • Mindre gravejobber der gravemaskin ikke kommer til.
 • Suging av taksingel.
 • Suging av stubbloft/skjellsand.
 • Skånsom avdekking av kabler uten å skade.
 • Avdekking av rør og vannledninger.
 • Suging og pumping av vann.
 • Uttak av kjellere og senking av kjellergulv.
 • Tømming av bygg toaletter 
 • Støvdemping med Dustex

Spyling:

 • Spyling og inspeksjon av de fleste rørtyper.
 • Spyling av fjellskjæringer opp til 25 meters høyde.
 • Vask av fasade og bygg.
 • Spyling/feiing av veg/områder.
 • Fjerning av svevestøv

Vei og tunneldrift

Flere tjenester i forbindelse med drift og
vedlikehold av veier og tunneler. Vi kan bistå offentlige og private
bedrifter med å løse varierte oppdrag. Vår
fleksible bilpark med kombibiler, kostebiler, spylebiler og supersuger
er meget allsidig, og bare fantasien setter
grenser for bruksområdene.
Vi har bla Norges beste teknologi på fjerning av
svevestøv på 3 av våre biler. Dette kan benyttes i både tunneler og vanlige
veger/områder.
Eksempler på tjenester
innen veidrift:
 • Tømming av kummer.
 • Vask av tunnel.
 • Spyling av fjellskjæringer.
 • Spyling av stikkrenner.
 • Spyling av rør.
 • Tining av stikkrenner.
 • Vask av veibane.
 • Tømming av slambanker i tunneler.
 • Kosting av veibane
 • Fjerning av svevstøv
 • Støvdemping med Dustex

Disab supersuger

Med denne
kan vi utføre følgende tjenester: 
 • fjerne stubbloftleire fra din
     etasjeskiller
 • fjerning av tak singel
 • tørrsuging av all type støv, sand og
     steinmasser
 • tankvask/tankrengjøring
 • vakumgraving i f.eks kjellere eller
     der gravemaskin ikke kommer til.
 • avdekking av kabler 
 • suging av isolasjon
 • Fjerning av blåseull
 • suging av flis
 • rengjøring tørrbulktanker/siloer
 • Vi kan også blåse inn nye masser der
     det trengs.
 
Kjelsberg Transport AS skal
sertifiseres ihht følgende standarder: ISO 9001:15 Kvalitet, ISO 14001:15 Ytre
Miljø og ISO 45001:18 Arbeidsmiljø.

 
1.3  Forankring i ledelsen
 
Kjelsberg Transport AS skal ha en miljøledelse som er
forankret i den øverste
ledelse i virksomheten. Miljøledelsen er en dynamisk utforming som kreves
tilpassing og nytenking i organisasjonen.
Miljøvernearbeidet
vil innebære å endre rutiner og vaner, og å iverksette tiltak som berører deler
av eller hele organisasjonen.
Lederne i Kjelsberg
Transport AS skal vise vei i miljøspørsmålene og bidra til engasjement og
forståelse i resten av organisasjonen.

1.4  Miljøstyring
 
Det er ledelsen
som har ansvaret for at miljøstyringen blir gjennomført, men alle ansatte skal
følge systemet.
Dette gjelder
også de som utfører oppgaver for Kjelsberg Transport AS
 
1.5  Sertifisering ISO 14001
 
Kjelsberg
Transport AS er miljøsertifisert etter Miljøfyrtårn i 2019. I 2019 besluttet
ledelsen at de skulle sertifiseres etter ISO 14001: 2015 standarden.
Miljøstyringssystemet omhandler konsernets påvirkning på det ytre miljøet og
mer spesifikt hvordan konsernet bevisst kan redusere påvirkningen på miljøet.
 
2.  
Politikk
og mål
 
2.1  Miljøpolitikk
 
Kjelsberg
Transport AS skal være en foregangsbedrift innen miljøstyring i vår bransje.
 
Vi skal drive en
sunn virksomhet med sterk fokus på miljø, samfunn og ansvar for de ansatte.
Trivsel, trygghet og et kollektivt miljøansvar skal prege vår daglige drift, og
vi skal kontinuerlig forbedre vårt miljøarbeid, og videre overholde de lokale
miljølovene der hvor vi driver vår virksomhet.
 
Kjelsberg
Transport AS styrer virksomheten på en måte som gir en mest mulig effektiv bruk
av energi og råvarer, samtidig som vi arbeider systematisk for å redusere
utslipp til luft, vann og jord.
 
Gjennom
informasjon, holdningsskapende arbeid og inkludering skal vi bidra til å styrke
miljøbevisstheten blant våre ansatte.
 
2.2  Miljømålsettinger
 
Kjelsberg Transport
AS har valgt miljømål fra de miljøaspekter som har størst påvirkning på det
ytre miljø. Miljømålene integreres i datterbedriftene ut fra de miljøaspekter
som gjelder for den enkelte.
 
·        
Effektiv og varsom bruk av ressurser (energi, vann, materialer)
·        
Fokus på energieffektive og miljøvennlige bygninger
·        
Utfasing av eldre kjøretøy til fordel for en
miljøvennlig og moderne bilpark
·        
Redusere total mengde av avfall ved effektiv
planlegging og effektiv bruk
·        
Minst 80 prosent av avfall skal kildesorteres
·        
Bidra til gjenvinning av materialer og produkter
·        
Kontinuerlig reduksjon av bruk og utfasing av miljø-
og helseskadelige stoffer
·        
Papirløs kommunikasjon og dokumentasjon internt i selskapet


2.3  Lovverk og myndighetskrav
 
Kjelsberg
Transport AS skal identifisere og ha tilgang til aktuelle lovbestemte krav. Kjelsberg
Transport AS legger til grunne for hvordan disse kravene angår miljøaspektene. Kjelsberg
Transport AS S vil for hvert enkelt selskap utarbeide en samsvarsvurdering som
belyser sammenhengen mellom miljøaspekter og lovverket.
Alle
myndighetskrav er innarbeidet i miljøstyringssystemet, og blir fulgt opp ved
periodisk sjekk mot www.lovdata.no
 
3.  
Miljøaspekt
3.1  Miljøaspekter
 
Miljøaspekter er
aktiviteter, produkter og tjenester som kan innvirke på miljøet ( all
påvirkning av miljøet som skylder bedriftens virksomhet). Betydelige
MILJØASPEKTER er forhold som har en betydelig miljøpåvirkning.
 
I Kjelsberg
Transport AS har vi mange ulike selskaper som har en drift som påvirker miljøet
på ulike måter. Vi forbruker ressurser gjennom innkjøp og transport. Vi har i Kjelsberg
Transport AS en stor bilpark av tyngre kjøretøy, som forbruker drivstoff og
slipper ut C02 ut til luft, sjø og land.
 
Ut fra vår
miljøkarlegging har vi definert følgende vesentlige miljøaspekter:
 
·        
Transport. Forbruk av drivstoff og utslipp av CO2 og NOX
·        
Renhold av bilpark
·        
Støy
 
Andre miljøaspekter:
 
·        
Drivstofforbruk bilpark drift
·        
Energiforbruk elektrisitet bygninger.
·        
Restavfall papir / organisk / plast / trevirke
 
3.2  Miljøkartlegging
 
Gjennom
kartlegging av miljøaspekter må vi i hvert selskap beskrive miljøpåvirkningen.
Selskapene må identifisere mulige måter å måle aktiviteten som fører til
miljøpåvirkning eller miljøpåvirkning i seg selv .Miljøkartleggingen skal danne
grunnlag for målsettinger og rapporteringer. Og ha en tydelig ansvarsfordeling
og plassere ansvar
 
Hovedtemaene
for gjennomført miljøkartlegging er:
 
·        
Transport 
·        
Luft ytre miljø
·        
Utslipp til jord, sjø og vassdrag
·        
Bruk av ressurser / behandling av avfall
 
 
3.3  Samsvarsvurdering
 
Kjelsberg
Transport AS skal være i stad til å bevise at vi har vurdert samsvar med
lovbestemte krav. Dette vil si at hvert enkelt selskap må vurdere samsvaret
mellom lover og forskrifter, driftstillatelser og utslippstillatelser,
kontrakter og standarder.


4.  
Handlingsplaner
og gjennomføring
4.1  Risikoanalyse
 
Kjelsberg
Transport AS benytter DigitalHMS til risikovurderinger, forebyggende og
korrigerende tiltak som utgangspunkt for vår beredskapsplanlegging.
 
Systemet
skal i tillegg til sakshåndtering av de forskjellige avviks- og
forbedringsaktiviteter benyttes til trendanalyser og statistikker for å følge
opp miljø-prestasjonene i Kjelsberg Transport AS
 
4.2  Beredskapsplan
 
Beredskap,
varsling og tiltak mot forurensing er etablert i vår beredskapsplan.
Forurensing i form av utslipp til land, sjø og luft forhindres så langt det er
mulig. Om utslipp likevel skjer, har Kjelsberg Transport AS utarbeidet en
beredskaps- og varslingsplan for å sikre at hvis uhellet er ute så håndteres og
varsles det ut fra hendelsens alvorlighetsgrad.
 
4.3  Avviksbehandling
 
Kjelsberg
Transport AS bruker sitt operative avvikssystem i DigitalHMS for registrering
av avvik inn mot det ytre miljø.
 
4.4  Handlingsplan
 
Hvert selskap
skal utarbeide handlingsplaner etter de oppsatte miljøaspektene.
Handlingsplanene skal utarbeides årviss og skal inneholde tiltak, krav, mål,
ansvar, frist og resultat.
 
4.5  Dokumentasjon
 
Det stilles krav
om dokumentstyring. Vårt miljøstyringssystem er integrert i vårt
kvalitetssystem ISO 9001:2008, og vi vil benytte rutiner for dokumentstyring
etablert i dette.
 
En god måte å
sikre kvalitet og konsistens i miljøarbeidet på, er å utarbeide en
miljørapport. Miljørapporten skal være et verktøy for forbedring. Den kan være
til både ekstern og intern bruk. Miljørapporten skal oppsummer miljøarbeidet,
og bør inneholde en beskrivelse av det arbeidet som er gjennomført og/eller
påbegynt i løpet av siste år.
 
4.6  Kontinuerlig forbedring.
 
Miljøstyringssystemet
skal være et levende system med krav til kontinuerlig forbedringer. Kjelsberg
Transport AS vil bruker styringssystemene til å skape målrettede forbedringer
  
5.1  Oppfølging
Hvert år skal det
utarbeides en miljørapport for Kjelsberg Transport AS. Rapporten skal danne
grunnlaget for arbeidet med kontinuerlig forbedringer, nye mål og
handlingsplaner.
5.2  Ledelsens gjennomgang.
Dets skal årlig
settes av tid til å gjennomgå miljøarbeidet. Dette skal presenteres i et eget
notat. Dette skal gjennomføres for om mulig legge nye føringer for
miljøarbeidet.
Følgene skal
legges til grunn:
-         
Revisjonsmeldinger
-         
Miljørapport
-         
Nye satsingsområder
 Med bakgrunn i
denne gjennomgangen, skal miljøarbeidet evalueres og eventuelle forbedringer
iverksettes.
5.2  Revisjon
Revisjoner
bekrefter og dokumenterer at Miljøsystemet fungerer som forutsatt. Det vil bli
foretatt intern revisjoner etter revisjonsplan og ekstern revisjon av godkjent
sertifiseringsbyrå.
5.3  Kommunikasjon
Alle ansatte skal
ha tilgang til informasjon om vårt miljøsystem. Interne møter vil og være en
informasjonskanal for kommunikasjon av miljørelaterte saker.
Kjelsberg
Transport AS vil til enhver tid holde sine miljørutiner à jour. Rutinene skal
være tilgjengelig for alle våre kunder, underleverandører og andre
interesserte.
Kjelsberg
Transport AS vil holde en åpen kommunikasjon om miljøet med ansatte, naboer,
lokalmiljø og myndigheter og andre interesserte.
5.4  Dokumenter i styringssystemet
SEKSJON 10
DOKUMENTER MILJØSTYRING
 
10.001
Miljøhåndbok
 
10.002
Vesentlig
 miljøaspekter
 
10.003
Rangering av miljøaspekter
 
10.004
Virksomhetbeskrivelse
 
10.005
Avfallsplan
 
10.006
Rutine for samsvarsvurdering av lover og myndighetskrav
 
10.007
Oppbevaring og bruk av kjemiske stoffer
 
10.008
Samsvarsvurdering
 
10.009
Beskrivelse av miljøkartleggingsprosessen
 
 
 
 
SEKSJON 11
SJEKKLISTER / SKJEMA MILJØSTYRING
 
11.001
Kjemikalieoversikt
 
11.002
Varslingsplan
 
11.003
Handlingsplan
 ved ulykke
 
 


Kjelsberg Transport AS

Åsvegen 164, 7224 Melhus   -   Telefon/Faks: 72 85 32 94   -   Mobil: 918 84 123   -   E-post: svein@kjelsbergtransport.no


Levert av  
mangadexmangadex